Algemene Voorwaarden Hondenschool MiAmici

mei 2018
 

MiAmici is gevestigd te Dieteren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 59257970. Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen MiAmici en de cursist gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van MiAmici, met betrekking op de hondenschool, tenzij anders vermeld bij de betreffende activiteit of tenzij iets anders schriftelijk overeengekomen is.
 

  1. Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 MiAmici: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die aan een door MiAmici te geven cursus of activiteit betreffende de training van zijn/haar hond deelneemt.

1.3 Dienst: door MiAmici aangeboden cursus, training, privéles of seminar.

1.4 Trainer: de persoon die in opdracht van MiAmici een cursus, training, privéles of seminar aan de cursist geeft.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij MiAmici zich jegens haar cursist verbindt tot het uitvoeren van een door haar aangeboden dienst en de cursist zich jegens MiAmici verbindt tot betaling van deze dienst.

 

  1. Aansprakelijkheid

2.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, zijn/haar deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.

2.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of aan goederen van derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van MiAmici, aan haar medewerkers en aan de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3 MiAmici is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook m. b. t. de cursist, eigendommen van de cursist, de hond(en) van de cursist of aan derden veroorzaakt voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door MiAmici.

2.4 MiAmici adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar één hond onder de standaard W.A. verzekering. Elke verdere hond dient dan apart bij de verzekering te worden aangegeven.

2.5 De cursist, inclusief zijn/haar hond(en), die hinder of last veroorzaakt (veroorzaken) zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) MiAmici van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

2.6 Daar de onderneming MiAmici werkt met dieren en mensen geeft zij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is mede afhankelijk van de inzet van de cursist zelf en niet alleen ten tijde van de dienst.

 

  1. Deelname dienst

3.1 Bij deelname aan een cursus of activiteit van MiAmici dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor zijn leeftijd gelden.

3.2 De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van MiAmici. Dit kan alleen schriftelijk en bij voorkeur per internet geschieden.

3.3 De cursist ontvangt na aanmelding bericht of en wanneer het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

3.4 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist door middel van betaling van het cursusgeld.

3.5 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen te allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun ouders. Uitzonderingen hierop worden alleen gemaakt in overleg met MiAmici.

 

  1. Betaling

4.1 De cursist voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst vooraf, door het overmaken van dit bedrag naar:
MiAmici
IBAN: NL89 KNAB 0256 8574 07
BIC: KNABNL2H 
o.v.v. : naam van de cursist, naam dienst en de datum van de dienst
Het verschuldigde bedrag dient vóór de aanvang van die dienst op de bovenstaande bankrekening te zijn bijgeschreven. Danwel contant (bij voorkeur gepast) te betalen voor aanvang van de eerste cursus.

4.2 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is MiAmici gerechtigd maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit kan inhouden: uitsluiting van het volgen van de dienst.

 

  1. Aankondiging en Afmelden van een dienst

5.1 MiAmici verstuurt voorafgaand aan een bepaalde dienst aan elke deelnemende cursist een indelingslijst waaruit zijn/haar geplande deelname aan die dienst blijkt. Deze lijst wordt verstuurd op zijn vroegst op het tijdstip waarop het maximale aantal gegadigden voor die dienst bereikt is; de lijst wordt echter minimaal een week voor aanvang van de desbetreffende dienst verstuurd.

5.2 Mocht de cursist niet aanwezig kunnen zijn bij een reeds betaalde dienst en/of de deelname aan zo een dienst willen annuleren, dient hij zich zo spoedig mogelijk doch in elk geval vóór de toezending van de indelingslijst van die dienst af te melden, bij voorkeur per e-mail.

5.3 Bij voortijdige afmelding door de cursist zoals gesteld in punt 5.2 wordt hem/haar door MiAmici 10,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij een afmelding door de cursist na de uitgave van de indelingslijst is er geen recht meer op restitutie van het inschrijfgeld. Volledige restitutie met aftrek van de administratiekosten is alleen mogelijk indien de cursist zelf voor plaatsvervanging zorgt.

5.4 Indien de trainer niet in staat is om in een bepaalde dienst les te geven wordt de les verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging op hetzelfde tijdstip door een andere trainer mogelijk is. Indien ook dit niet mogelijk is volgt er restitutie van de betreffende gemiste dienst.

5.5 Voor sommige diensten of activiteiten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt MiAmici zich het recht voor de dienst of activiteit te annuleren. Indien de cursist die dienst al betaald heeft verplicht MiAmici zich dit bedrag zo spoedig mogelijk aan hem/haar terug te betalen.

5.6 Indien een hond zichtbaar ziek op de dienst komt, behoudt MiAmici zich het recht voor aan de cursist en zijn/haar hond de deelname aan die dienst te ontzeggen.

 

  1. Overige bepalingen

6.1 Tijdens de dienst of activiteit kunnen door MiAmici foto’s of video’s gemaakt worden welke uitsluitend gebruikt worden t.b.v. de website of social media van MiAmici. De cursist gaat hiermee akkoord tenzij hij/zij minimaal een week voor aanvang van de dienst schriftelijk aangeeft bezwaar te maken. Foto- en video-opnamen door de cursist van enige dienst mogen alleen gemaakt worden nadat met MiAmici hierover overeenstemming is bereikt.

6.2 MiAmici behoudt zich het recht voor de cursist te weigeren als hij/zij de aanwijzingen van de trainer niet opvolgt en/of zichzelf, zijn hond, andere personen of andere honden in gevaar brengt. Restitutie van het betaalde bedrag is in dit geval niet opeisbaar.

6.3 Indien deze Algemene Voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens MiAmici gegeven te worden opgevolgd.

6.4 MiAmici behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te veranderen en/of aan te passen, dan wel onderwerpen toe te voegen en te verwijderen. De cursist wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

6.5 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van MiAmici op internet of via andere publicaties binden MiAmici niet.

6.6 Op overeenkomsten gesloten met MiAmici is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst